MORFOLOGI ORGAN TUMBUHAN | Portal Guru Indonesia

1. Akar 2. Batang Struktur daun: (a) Bagian dari daun dengan pertulangan daun menjari  (b) Pertulangan daun menyirip (c) Pertulangan daun sejajar  Phyllotaxy adalah pola pengaturan daun pada batang atau cabang. Hal ini biasanya terdiri dari tigajenis, yaitu  tersebar, berhadapan-bersilang  dan berkarang. Dalam jenis phyllotaxy tersebar, sehelaidaun muncul di setiap buku, seperti pada tumbuhan bunga matahari. Phyllotaxy berhadapan bersilang,  sepasang daun muncul di setiap buku dan terletak berlawanan satu sama lain sepertipada tumbuhan Calotropis dan jambu biji. Jika lebih dari dua daun muncul di sebuah buku danmembentuk karangan, disebut phyllotaxy berkarang, seperti pada tumbuhan pulai (Alstonia scholaris R. Br). Morfologi daun, yang meliputi bentuk (shape), tepi (margin) dan pertulangan...

Diposting Pada Kategory MORFOLOGI ORGAN TUMBUHAN | Tanggal Update :